Monthly Archives: September 2014

PramoniniA? grindA? A?rengimas: svarbiausi niuansai

2014-09-23T05:05:04+00:00

pramonines grindysPramoninAi??s grindys klojamos A?vairios paskirties gamybiniuose ir visuomeniniuose pastatuose. Be to, skiriasi A?iA? grindA? tipai, A?rengimo subtilybAi??s ir naudojimo paskirtis. Pastaruoju metu ypatingai vertinamos betoninAi??s grindys, iA?siskirianA?ios aukA?tu atsparumu mechaninAi??ms ir fizinAi??ms apkrovoms bei puikiomis eksploatavimo savybAi??mis. Betonavimo darbai atliekami sandAi??liuose, gamyklose, prekybos salAi??se, sporto aikA?telAi??se, t. y. ten, kur grindims keliami ilgaamA?iA?kumo, patvarumo ir lengvos prieA?iAi??ros reikalavimai.

PramoninAi??s grindys atitinka net ir iA?rankiausiA? klientA? poreikius. BetoninAi?? danga iA?siskiria stulbinanA?iu cheminiu atsparumu, nedulka ir sugeria garsAi??. Be to, A?ios grindys atsparios karA?A?iui,Ai?? smAi??ginAi??ms ir vibracinAi??ms apkrovoms. BetoninAi??ms grindims gali bAi??ti keliami aukA?ti sanitariniai ir higieniniai reikalavimai, todAi??l betonavimo darbai gali bAi??ti atliekami medicinos A?staigose ir maisto pramonAi??s A?monAi??se. Be to, A?ios grindys apsaugo nuo mikrofloros uA?siveisimo. Kitas lady era pills betoniniA? pramoniA? grindA? privalumas ai??i?? galimybAi?? dangAi?? valyti maA?inomis. Eksploatuojant gamybines, t. y. didesniA? iA?matavimA?, patalpas natAi??raliai atsiranda rAi??pesA?iA?, susijusiA? su grindA? valymu. BetoninAi??s grindys, bAi??damos iA?skirtinai lygios ir atsparios cheminiam bei fiziniam poveikiui, suteikia iA?skirtinAi?? galimybAi?? greitai ir kokybiA?kai iA?valyti dangAi?? specialiomis valymo maA?inomis.

Jei norite dA?iaugtis geriausiu rezultatu, pramoniA? grindA? A?rengimo darbus patikAi??kite A?ios srities profesionalams, kurie uA?tikrins kokybiA?kAi?? ir visus jAi??sA? lAi??kesA?ius atitinkantA? rezultatAi??. Be to, A?iandieninAi??s technologijos leidA?ia neapsistoti ties standartiniu pramoniniA? grindA? su deformacinAi??mis siAi??lAi??mis A?rengimu, o taikyti naujausias besiAi??les technologijas. MinAi??tasis metodas itin didelius grindA? plotus leidA?ia A?rengti naudojant vos kelis specialius konstrukcinius sujungimus, todAi??l A?i danga atrodo idealiai lygi. Beje, naujosios technologijos ne tik pagerina eksploatacines grindA? savybes, bet ir sumaA?ina dangos prieA?iAi??rai skirtas iA?laidas. Jei klientas pageidauja, A?monAi??s gali pasiAi??lyti ir specialias pramonines grindis, atsparias benzinui, cheminiams tirpikliams ir A?vairioms rAi??gA?tims.

PramoniniA? grindA? A?rengimas pradedamas nuo pagrindo patikrinimo, t. y. specialistai patikrina jau egzistuojantA? specialA? paruoA?iamAi??jA? sluoksnA?, kuris gaminamas iA? A?virgA?do, smAi??lio arba smAi??lio ir A?vyro miA?inio. Jei pagrindas atitinka iA?sikeltus tikslus, yra tiesiama speciali hidroizoliacinAi?? plAi??velAi??. Kitas A?ingsnis ai??i?? armuotos betoninAi??s dangos A?rengimo darbai. Ai??vertinus konkretA? projektAi??, yra paruoA?iamas specialus betono miA?inys, kuris yra iA?pilamas ant anksA?iau minAi??tosios hidroizoliacinAi??s plAi??velAi??s ir tolygiai paskirstomas (dangos storis gali skirtis priklausomai nuo projekto). ParuoA?tas betonas yra iA?lyginamas ir sutankinamas, naudojant specialiAi?? vibroliniuotAi??. Kitas A?ingsnis ai??i?? mineralinio sukietintojo iA?barstymas ir sulyginimas, tuomet atliekamas mechaninis uA?trynimas, kurio metu medA?iaga, naudota sukietinimui, yra tvirtai sukabinama su betono pagrindu. Vienas paskutiniA?jA? etapA? ai??i?? grindA? pavirA?iaus A?lifavimas, atliekamas numatytais laiko intervalais, A?vertinus iA?orinius faktorius, pvz., drAi??gmAi?? ir aplinkos temperatAi??rAi??. Baigus mechaninA? uA?trynimAi??, atliekamas pavirA?iaus impregnavimas, naudojant specialias priemones. Impregnuotas pavirA?ius geba sulaikyti drAi??gmAi?? ir uA?tikrina tinkamos cheminAi??s reakcijos procesus. Tiesa, vykstant A?vairioms cheminAi??ms reakcijoms bei procesams, susijusiems su temperatAi??ros kitimu, grindA? dangos kietAi??jimo metu gali atsirasti A?trAi??kiA?. Siekiant iA?vengti A?iA? problemA?, atlikus visus betono dangos A?rengimo darbus, pirmAi??jAi?? savaitAi?? yra draudA?iamas bet koks gamybinis procesas, be to, betoninAi?? danga privalo bAi??ti apsaugota nuo drAi??gmAi??s, fiziniA? krAi??viA? ir trinties. Jei yra bAi??tinybAi??, suklota danga galima vaikA?A?ioti, taA?iau tai darant reikAi??tA? elgtis itin atsargiai. bystolic 10 mg for sale online

PramoniniA? grindA? A?rengimas: svarbiausi niuansai2014-09-23T05:05:04+00:00

Kaip atrodo kokybiA?kai iA?verstas tekstas?

2014-09-22T09:03:53+00:00

vertimu biuras lady era pills TekstA? vertimas – sudAi??tingas darbas, kurA? dirbti galAi??tA? ne kiekvienas uA?sienio kalbas mokantis asmuo. NeuA?tenka vien gerai mokAi??ti uA?sienio kalbAi??, taip pat yra privaloma laki vaizduotAi?? ir tuo paA?iu greitas loginis mAi??stymas. Geri vertimA? biurai samdo darbuotojus, kurie netik tik turi ilgametAi?? vertimA? patirtA?, taA?iau ir parodo sugebAi??jimus savo loginio mAi??stymo ir tekstA? kAi??rimo srityse. Juk kiekvienas geras verslininkas nori, jog jo klientA? poreikiai bAi??tA? kuo geriau patenkinti, o ne tik paA?odA?iui iA?verstas kokios nors srities tekstas. Taigi geras vertimA? biuras Kaune ar kokiame nors kitame Lietuvos miestelyje, visuomet samdys tokius darbuotojus, kurie tekstus ne tik vers paA?odA?iui, bet ir rAi??pinsis jA? stiliumi, pritaikys prie konkreA?ios kultAi??ros savybiA?, na ir A?inoma visAi?? tai atliks be jokiA? gramatiniA? ir skyrybos klaidA?.

VisA? pirma kokybiA?kas tekstas neturi bAi??ti suformuluotas taip, jog tik graA?iai skambAi??tA? ir bAi??tA? galima suprasti apie kAi?? jis. KokybiA?kai iA?versto teksto sakiniai negali bAi??ti performuojami ar kaip nors kitaip keiA?iama jA? struktAi??ra, tekstas privalo iA?likti visiA?kai autentiA?kas tik perraA?ytas kita kalba. Tai ir yra sudAi??tingas loginio mAi??stymo, kAi??rybiA?kumo ir plataus uA?sienio kalbos A?odyno reikalaujantis darbas. BAi??tent todAi??l, daA?nai geriems tekstA? vertAi??jams tenka ilgAi?? laikAi?? lauA?yti galvas, kaip suformuluoti atitinkamAi?? sakinA? taip, jog jo turinys, esmAi?? ir struktAi??ra iA?liktA? tokia pati kaip originalaus teksto.

KokybiA?kas tekstas privalo bAi??ti lokalizuotas, kitaip tariant pritaikytas prie konkreA?ios kultAi??ros. DAi??ka tekstA? lokalizacijos iA? vienos kalbos A? kitAi?? iA?versti tekstai atrodo visiA?kai taip lyg juos bAi??tA? raA?Ai??s tos paA?ios kultAi??ros atstovas. Tokiu bAi??du iA?versti tekstai yra A?ymiai patrauklesnis kokios nors rinkos vartotojams, nes kaip ir visose gyvenimo srityse taip ir versle, vartotojai yra linkAi?? labiau pasitikAi??ti tais, kurie kalba taip pat kaip jie ir yra labiausiai panaA?Ai??s A? juos paA?ius.

Na ir A?inoma gerai iA?verstas ir itin kokybiA?kas tekstas privalo bAi??ti be jokiA? gramatiniA? ir skyrybos klaidA?. Retas verslas atrodytA? rimtai, jei informacija apie jA? arba jo teikiamAi?? produktAi?? bAi??tA? pateikiama su raA?ybos ir skyrybos klaidomis. Taigi kokybiA?kas vertimA? biuras Kaune padarys taip, jog iA?verstas tekstas atrodytA? taip lyg bAi??tA? paraA?ytas tos paA?ios kultAi??ros atstovo, bus teisingai suformuluotas ir lengvai suprantamas, be to neturAi??s gramatiniA? ir skyrybos klaidA?. cefixime usa

Kaip atrodo kokybiA?kai iA?verstas tekstas?2014-09-22T09:03:53+00:00